فارسی ENGLISH

bruynzeel headeer1


ماژيك حرفه اي 25 رنگ برونزيل-3001M25

ماژيك حرفه اي 25 رنگ برونزيل-3001M25

ماژيك  حرفه اي25 رنگ برونزيل-3001M25
ماژيك هاي حرفه اي برونزيل بطور خاص براي تصويرسازان، نقاشان و طراحان، طراحي شده است و طرفداران زيادي در ميان آنها دارد.
سر مقاوم در برابر ضربه و فشار.
داراي محو كن مخصوص براي پاك كرد ماژيك.