فارسی ENGLISHمحتویات:
• 12 قرص آبرنگ ونگوگ.
• قلم موی ونگوگ سری 191 شماره 6.
• پالت مخصوص آبرنگ
 کد کالا: 20HP8631
دسته: ست
ادامه مطلب

محتویات:
• 12 عدد قرص آبرنگ رامبرانت.
• قلم موی رامبرانت سری 100 شماره 4.
• پالت مخصوص آبرنگ.
کد کالا: 05HP8612
دسته: ست
ادامه مطلب

محتویات:
•  24 قرص آبرنگ ونگوگ.
• قلم موی سری 191 شماره 6.
• اسفنج
 کد کالا: 20HP8624
دسته: ست
ادامه مطلب

محتویات:
• 24 عدد قرص آبرنگ رامبرانت.
• قلم موی رامبرانت سری 110 شماره 6.
 کد کالا:05M8624
دسته: ست
ادامه مطلب

محتویات:
•  18 قرص آبرنگ ونگوگ.
• دو تیوب 10 میل سفید سینکا و خاکستری پین.
• قلم موی سری 191 شماره 6.
• اسفنج.
کد کالا: 20HP8618
دسته: ست
ادامه مطلب

محتویات:
• 48 عدد قرص آبرنگ رامبرانت.
• قلم موی رامبرانت سری 110 شماره 6.
کد کالا: 05M8648
دسته: ست
ادامه مطلب

محتویات:
• 12 تیوب 10 میل آبرنگ ونگوگ.
• قلم موی ونگوگ سری191 شماره 6.
• اسفنج.
کد کالا: 20HP112
دسته: ست
ادامه مطلب

محتویات:
• 12 عدد قرص آبرنگ رامبرانت.
• قلم موی رامبرانت سری 110 شماره 4.
کدکالا:05M861
دسته: ست
ادامه مطلب

محتویات:
• 22 عدد قرص آبرنگ رامبرانت.
• قلم موی رامبرانت سری 110 شماره 4.
• پالت مخصوص آبرنگ.
• بروشور.
 
دسته: ست
ادامه مطلب

محتویات:
• 28 عدد قرص آبرنگ رامبرانت.
•1 بطری 75 میل  مدیوم Liquid masking تالنز.
•  قلم موی رامبرانت سری 110 شماره 4 و 8.
• پالت مخصوص آبرنگ.
• 2 عدد مداد طراحی B2.
•  پاک کن خمیری.
• بروشور
 
دسته: ست
ادامه مطلب

محتویات:
• 42 عدد قرص آبرنگ رامبرانت.
• 2 بطری مکمل 75 میل شامل :مدیوم Liquid masking تالنز و مدیوم وارنیش مات آبرنگ تالنز.
• قلم موی رامبرانت سری 110 شماره 4 و 12 ، سری 132 شماره 6 و سری 136 شماره 4.
• پالت مخصوص آبرنگ.
• 3 عدد مداد طراحی 2B.
• اسفنج.
• بطری آب فلزی.
•  پاک کن خمیری.
• بروشور.
 
دسته: ست
ادامه مطلب