فارسی ENGLISH

mr --headerتراش مخزن دار دو سوراخه
تراش دوسوراخه- پلاستیکی.
مخصوص مدادهای  رنگی و جامبو.
ادامه مطلب

تراش مخزن دار موشکی
تراش سه سوراخه با دو پوش.
مخصوص مدادهای تحریر،رنگی ،  آرایشی و جامبو.
ادامه مطلب

تراش دو سوراخه مخزن دارM+r
مخصوص مدادهای تحریر،رنگی .
ادامه مطلب

تراش دو سوراخه فلزي مخزن دار- M+r
مخصوص مدادهاي طراحي، گرافيت.
ادامه مطلب

تراش رومیزی - M+r 
در رنگ های قرمز و مشکی.
مخصوص مدادهاي طراحي، گرافيت.
ادامه مطلب

تراش دو سوراخه فلزي مخزن دار- M+r
مخصوص مدادهاي طراحي، گرافيت.
ادامه مطلب

تراش یک سوراخه فلزي مخزن دار- M+r
مخصوص مدادهاي طراحي، گرافيت.
ادامه مطلب

تراش تک سوراخه فلزي مخزن دار- M+r
مخصوص مدادهاي طراحي، گرافيت
ادامه مطلب

تراش دو سوراخه مخزن دار اداری- M+r
مخصوص مدادهای تحریر،رنگی .
ادامه مطلب

تراش پلاستیکی 2 میل - M+r 
مخصوص مغز مدادهای 2 میل.
ادامه مطلب

تراش دو سوراخه مخزن دارM+r
مخصوص مدادهای تحریر،رنگی.
ادامه مطلب

تراش دو سوراخه مخزن دارM+r
مخصوص مدادهای تحریر،رنگی  و آرایشی و جامبو.
ادامه مطلب

تراش دو سوراخه مخزن دارM+r
مخصوص مدادهای تحریر،رنگی.
ادامه مطلب

تراش دو سوراخه مخزن دارM+r
مخصوص مدادهای تحریر،رنگی  و آرایشی و جامبو.
ادامه مطلب

تراش تک سوراخه مخزن دارM+r
مخصوص مدادهای تحریر،رنگی .
ادامه مطلب

تراش تک سوراخه مخزن دارM+r
مخصوص مدادهای تحریر،رنگی .
ادامه مطلب

تراش دو سوراخه مخزن دار M+r
مخصوص مدادهای تحریر،رنگی و آرایشی و جامبو.
ادامه مطلب

تراش تک سوراخه  M+r
مخصوص مدادهای تحریر،رنگی.
ادامه مطلب

تراش دو سوراخه  M+r
مخصوص مدادهای تحریر،رنگی ،  آرایشی و جامبو.
ادامه مطلب

تراش دو سوراخه  M+r
مخصوص مدادهای تحریر،رنگی ،  آرایشی و جامبو.
ادامه مطلب

تراش مخزن دار و درپوش دار
تراش سه سوراخه- پلاستیکی.
مخصوص مدادهای تحریر و رنگی و جامبو.
ادامه مطلب

تراش مخزن دار دوکی
تراش مخزن دار با پاک کن وتراش آلومینیومی.
مناسب انواع مدادهای تحریر و رنگی.
 
ادامه مطلب

تراش مخزن دار
تراش تک سوراخه- پلاستیکی.
مخصوص مدادهای  رنگی و جامبو.
ادامه مطلب

تراش فوتبالیست

تراش فوتبالیست پلاستیکی، طرح آدمک ایتالیا، برزیل، آلمان آرژانتین و هلند.

مخصوص مداد های تحریر و رنگی.

ادامه مطلب

تراش مخزن دار مینی
تراش نخزن دار مینی تک سوراخه - پلاستیکی.
مخصوص مداد های تحریر و رنگی.
ادامه مطلب

تراش پلاستیکی
مخصوص مدا های قطور.
ادامه مطلب

تراش پلاستیکی
مخصوص مداد های تحریرو رنگی.
ادامه مطلب

تراش آلومینیومی مخزن دار
تراش مخزن دار با پاک کن و درپوش مخصوص.
مناسب انواع مدادهای تحریر و رنگی.
ادامه مطلب

تراش مخزن دار دو سوراخه پلاستیکی
مناسب انواع مدادهای تحریر و رنگی.
 
ادامه مطلب

تراش مخزن دار شیشه ای
تراش دو سوراخه آلومینیومی، طرح فانتزی.
مناسب انواع مدادهای تحریر و رنگی و جامبو.
 
ادامه مطلب

تراش مخزن دار دو سوراخه
تراش مخزن دار دو سوراخه پلاستیکی با تراش آلومینیومی.
مخصوص مداد های رنگی و جامبو.
ادامه مطلب

تراش پلاستیکی دو سوراخه مخزن دار
مخصوص مدادهای تحری و رنگی.
 
ادامه مطلب

تراش مخزن دار مربعی
تراش دو سوراخه با تراش آلومینیومی.
مخصوص مداد های تحریر،  رنگی و جامبو.
ادامه مطلب